unorganized
unorganized
unorganized
unorganized

Algemene Voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden CompuGraphiX

Artikel 1 Definities
Onder zaken worden in deze voorwaarden tevens computerprogramma's c.q. software, alsmede het verrichten van diensten begrepen. Onder koper wordt tevens opdrachtgever en klant begrepen. Onder domein wordt begrepen, het via internet toegankelijke deel van de server, waarop de koper middels een overeenkomst met CompuGraphiX, hierna te noemen CGX, informatie toegankelijk kan maken voor derden.

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen en overeenkomsten tussen CGX en een koper waarop CGX deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken. Mondelinge afspraken zijn uitsluitend bindend tusssen partijen, voor zover deze schriftelijk naderhand zijn bevestigd.
2.2) CGX wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van inkoopvoorwaarden, welke van deze Algemene Voorwaarden afwijken, van de hand. Indien koper bij zijn acceptatie verwijst naar zijn eigen voorwaarden en deze voorwaarden dientengevolge van toepassing zouden zijn, dan is CGX niet gebonden.
2.3) Indien enige bepaling van deze voorwaarden nietig zou zijn, zou worden vernietigd, danwel onverbindend zou zijn, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden niettemin van kracht. Bovendien dient een zodanig niet werkzaam beding te worden omgezet in een beding met zoveel mogelijk dezelfde strekking dat wel werkzaam is.

Artikel 3 Offertes
Alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen zijn vrijblijvend. Informatie betreffende de te leveren zaken, zoals deze blijkt uit demo's, voorbeelden, advertenties, circulaires en prijslijsten wordt uitsluitend als leidraad verschaft. Dergelijke gegevens zijn niet bindend, tenzij deze uitdrukkelijk deel uitmaken van een onherroepelijk aanbod. Alle genoemde bedragen zijn excl. BTW en andere heffingen wegens de verkoop en aflevering van zaken, tenzij anders aangegeven. Tenzij anders vermeld is de offerte gedurende 14 dagen van kracht.

Artikel 4 Tarieven
CGX behoudt zich het recht voor de tarieven tussentijds te wijzigen, indien de kostenbestanddelen van de verkoopprijzen wijzigen. Prijswijzigingen kunnen eerst vanaf drie maanden na dagtekening van de orderbevestiging worden doorberekend.

Artikel 5 Betaling:
5.1) Betaling dient te geschieden veertien dagen na factuurdatum, door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar ons bankrekeningnummer zoals vermeld op de facturen. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de koper van rechtswege geacht in gebreke te zijn gesteld zonder bijkomende formaliteiten; de koper is vanaf dat moment over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd waarbij geldt dat indien betaling geschied tussen 15 en 30 dagen na factuurdatum deze rente 1,5% van het factuurbedrag bedraagt; vanaf de 30-ste dag na factuurdatum is de wettelijke 2% voor iedere maand van vertraging na de 30-ste dag verschuldigd.
5.2) In geval van vereffening, faillissement, surséance van betaling of concordaat van de koper zullen de verplichtingen van de koper onmiddellijk opeisbaar zijn.
5.3) Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
5.4) Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter voldoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare fakturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de koper, dat de voldoening betrekking heeft op een latere faktuur.
5.5) CGX is te allen tijde gerechtigd ook in afwijking van de overeenkomst betaling dan wel zekerheid daarvoor te verlangen, voordat (verdere) uitvoering aan de overeenkomst wordt gegeven.

Artikel 6 Niet nakoming door koper
6.1) Koper is in verzuim zonder dat ingebrekestelling nodig is, indien hij volgens de bepalingen van artikel 5 niet tijdig betaald.
6.2) Bij het intreden van verzuim is de gehele koopprijs opeisbaar, ook ten aanzien van nog niet afgeleverde zaken.
6.3) Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper. Deze kosten bedragen minimaal 15% van het faktuurbedrag. In een tussen CGX en koper gevoerde en door koper (in overwegende mate) verloren gerechtelijke procedure, danwel arbitrage is koper gehouden de volledige door CGX verschuldige proceskosten (d.w.z. het verschil tussen de door CGX verschuldigde proceskosten en de door de rechter, danwel arbiter toegewezen proceskosten) aan CGX te betalen.
6.4) In dit geval is CGX bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, totdat koper de volledige koopprijs heeft voldaan, danwel daarvoor zekerheid heeft gesteld.
6.5) Daarnaast is CGX bevoegd de overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring aan koper, ook als CGX aanvankelijk de nakoming van haar verplichtingen had opgeschort. Dit laat onverlet het recht op volledige vergoeding van alle schade van CGX.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud
CGX behoudt zich de eigendom van afgeleverde zaken voor totdat de koper volledig heeft voldaan aan al zijn verplichtingen uit overeenkomsten met CGX in de zin van artikel 3:92 BW.

Artikel 8 Overmacht
8.1) Indien de uitvoering van de overeenkomst voor CGX geheel of ten dele, blijvend of tijdelijk, wordt verhinderd door overmacht, zoals omschreven in lid 3, heeft CGX het recht hetzij:
a) de overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving aan koper voor dat deel van de overeenkomst dat niet kan worden uitgevoerd;
b) door middel van een schriftelijke kennisgeving aan koper de nakoming van dat deel van die verplichtingen dat niet kan worden nagekomen op te schorten zolang de verhindering duurt.
8.2) Ook na opschorting blijft CGX bevoegd op grond van deze overmacht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk alsnog te onbinden.
8.3) Onder overmacht wordt ondermeer verstaan: oorlog, staat van beleg, oproer, sabotage, natuurrampen, overheidsmaatregelen, brand, lock-outs, werkstaking, gebrek aan hulp- en grondstoffen, tekort aan werkkrachten, uitvallen van energie en/of watervoorzieningen, verkeersstoornissen, breuk aan machines en/of gereedschappen, alsmede het niet nakomen door derden van hun verplichtingen jegens CGX door welke oorzaak ook, zonder dat CGX invloed van een en ander op zijn bedrijf behoeft aan te tonen.

Artikel 9 Aflevering
9.1) De levertijd gaat in nadat CGX de volledige gegevens voor de uitvoering van de opdracht heeft ontvangen en de opdracht daartoe is aanvaard. Een overeengekomen levertijd is geen bindende termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. In geval van aanzienlijke vertraging in de levertijd, dient de koper CGX eerst schriftelijk in gebreke te stellen.
9.2) Voor het geval geen tijdstip van aflevering is overeengekomen, dient koper de zaken af te nemen binnen een maand na schriftelijke mededeling van het gereed zijn voor afname van de zaken.
9.3) CGX is bevoegd in gedeelten af te leveren. Koper is dan telkens een evenredig deel van de koopprijs verschuldigd.

Artikel 10 Copyright/Auteursrechten
U verplicht zich te houden aan de letter van de wet aangaande copyright. U zult dus niets op uw domein plaatsen waarvan u niet kunt aantonen dat u in het bezit bent van de benodigde copyrights of auteursrechten.

Artikel 11 Afscherming gebruik
De diensten van CGX mogen door haar kopers alleen gebruikt worden voor legale doeleinden. CGX neemt geen verantwoordelijkheid voor de informatie geplaatst door de koper op hun domein. De koper blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de informatie die zich bevindt op haar domein.

Artikel 12 Bijzondere bepaling
De inhoud en strekking van de teksten en afbeeldingen mogen in geen geval pornografisch, discriminerend of anderszins aanstootgevend zijn, zulks ter beoordeling van CGX. Een webcam, Warez sites, Mp3, porno, en/of sites m.b.t. illegale software en links naar dergelijke sites toe zijn nooit toegestaan binnen door CGX beschikbaar gestelde domeinen. CGX behoudt zich het recht voor in voorkomende gevallen het domein van de koper af te sluiten.

Artikel 13 Aansprakelijkheid
Koper verklaart CGX nooit verantwoordelijk te stellen voor eventuele uitval van de server en/of verlies van data of derving van inkomsten door technische of andere storingen. CGX verplicht zich het netwerk en de server up to date te houden om zo technische mankementen en/of storingen aan de infrastructuur zoveel mogelijk te beperken. Gegevens van koper op de server van CGX zullen wekelijks meelopen in een backup proces. Koper kan CGX echter niet in gebreke stellen indien om wat voor reden dan ook toch verlies van backup gegevens is opgetreden.

Artikel 14 Spam
CGX staat het versturen van ongevraagde e-mail (spam) door koper niet toe. Mocht CGX klachten ontvangen over spammen van koper, dan zal CGX de website van koper afsluiten en wordt de dienstverlening eenzijdig door CGX opgezegd zonder dat koper CGX in gebreke kan stellen.

Artikel 15 Termijn
Koper gaat met CGX een overeenkomst aan voor minimaal 12 maanden met een schriftelijke opzegtermijn van een maand. Zonder tijdige opzegging wordt deze overeenkomst stilzwijgend verlengd.

Artikel 16 Openbaarheid
Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nr 30165031